PRIVACY VERKLARING RBFAS vzw

1. Algemeen

RBFAS vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. RBFAS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet -en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
RBFAS vzw
Zetel: Kortrijksesteenweg 79 – 9830 Sint-Martens-Latem
Telefoon: 0032 9 222 77 07
E-mail: bfas@skynet.be

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door de RBFAS verwerkt ten behoeve van uw lidmaatschap en om volgende doeleinden:

 • om de lidmaatschap te verwerken
 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door de RBFAS
 • om infobladen en nieuwsbrieven te kunnen versturen
 • om uw lidmaatschap te controleren

3. Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail,
 • Jaar toetreding, overlijden of vertrek (dient voor statistische doeleinden)
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht (enkel om de juiste aanspreking te kunnen gebruiken), nationaliteit

Waar krijgen we de gegevens?
De gegevens krijgen we van u persoonlijk via een toetreding formulier. We vragen nooit gegevens op aan derden.

4. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden ingebracht in ons bestand door de administratieve medewerker die ons ledenbestand beheert. Verder kunnen deze door de bestuursleden van de vereniging geraadpleegd worden. De gegevens worden ons bezorgd via onze 25 afvaardigingen (Antwerpen 1, Anvers 2, Brabant, Bruxelles, Charleroi Val de Sambre, Courtrai 1, Diest/Hasselt, Dinant, Düsseldorf, Enghien/Ath, Gand 1, Gent 2, Hesbay/Condroz, Kortrijk 2, Leuven, Liège, Limbourg, Louvain-La-Neuve, Marche, Mons/Charleroi, Namur, Nivelles, Oostende, Stavelot/Spa, Tirlemont, Tournai).

5. Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • het verwerken van de boekhouding;
 • het verstrekken van uw contactgegevens via infobladen, adressenboek aan de leden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

6. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

7. Bewaartermijn

Uw naam, privéadres, geboortedatum en geslacht worden bewaard zolang u lid blijft van de vereniging.  Vanaf het ogenblik dat u aangeeft geen lid meer te willen zijn, worden deze gegevens verwijderd uit ons bestand. De RBFAS vzw verbindt zich ertoe de papierengegevens niet langer bij te houden volgens de wettelijke termijn. Deze gegevens worden bewaard achter slot en grendel. Gegevens aanpassen of laten verwijderen kan via gewone mail aan info@rbfas.be

8. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • alle personen die namens RBFAS van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij maken back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

9. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

10. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):      Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

11. Uw persoonlijke gegevens raadplegen / wijzigen / verwijderen

Dit kan u via volgens E-mail adres: info@rbafs.be

12. Wijziging privacyverklaring

De RBFAS kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 15/06/2018.

adminPRIVACY VERKLARING RBFAS vzw